Podsbírky přírodovědné

10. 10. 2016  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Sbírky

Geologické obory

Podsbírku tvoří především vzorky mineralogické a petrologické, kromě nich obsahuje také menší kolekci vltavínů (jihočeských i moravských), několik zkamenělin (nejčastěji zkamenělé dřevo) a ukázky sintrové výzdoby (vápenný sintr, pisolity a krápníky z Chýnovska). Podstatnou část podsbírky představují předměty získané několika nákupy a dary v 50. a 60. letech 20. století. Nejvýznamnější z nich je mineralogická kolekce Antonína Zbyška Hnízda (1906–1973), která ve své době patřila k nejlepším soukromým sbírkám jižních Čech. Z dalších sběratelů, kteří se na sbírce podíleli, jmenujme především geology Petra Rajlicha a Vladimíra Čecha.

Územní záběr: Táborsko (převažující) / ČR / Evropa a svět
Počet sbírkových předmětů / věcí movitých: 2,3 tis. / 3 tis.
Kurátor: RNDr. Daniel Abazid

 

Botanická

Podsbírku tvoří především herbářové položky cévnatých rostlin, malou měrou jsou v herbáři zastoupeny mechorosty. Dále sbírka obsahuje vzorky dřev, několik kusů šišek a plodů a také kolekci hálek vyskytujících se na jednotlivých druzích rostlin. Základem fondu byly herbářové položky A. Z. Hnízda a B. Vopravila. Bedřich Vopravil (1887–1962) v muzeu uložil dokumentaci ke svému rukopisnému zpracování květeny Soběslavska. Herbář Antonína Zbyška Hnízda (1906–1973) obsahuje kromě sběrů z Táborska také řadu položek z Krkonoš a Podkrkonoší. Nejrozsáhlejší částí herbáře je kolekce Jaroslava Kaislera (1913–1995) obsahující převážně sběry z území okresu Tábor. Z dalších sběratelů lze jmenovat Antonína Weidmanna (1850–1915, sběry z Třeboňska), Rudolfa Kurku (1915–2000, sběry z Třeboňska) a Danu Hradeckou (převážně sběry z okresu Tábor). Sbírku hálek sestavil entomolog Jan Máca.

Herbářová sbírka má přidělený mezinárodní akronym SOB a je uvedena v českém i celosvětovém seznamu herbářových sbírek (Index herbariorum).

Územní záběr: Táborsko (převažující) / ČR
Počet sbírkových předmětů / věcí movitých: 5,7 tis. / 10,2 tis.
Kurátor: RNDr. Daniel Abazid

 

Mykologická

Jádrem podsbírky jsou položky hub (zvláště nelupenatých – Aphyllophorales s.l. a břichatek – Gasteromycetes) a lišejníků, které muzeu daroval soběslavský rodák a významný český mykolog Rudolf Veselý (1884–1966), nemnoho dalších sběrů pochází od botaničky Dany Hradecké. Součástí podsbírky jsou také velmi zdařilé modely hub, které vytvořil preparátor Josef Balatý (1893–1970) – v současnosti jsou využívané jako doplněk stálé expozice Příroda Táborska v Rožmberském domě v Soběslavi.

Mykologická podsbírka je součástí herbářové sbírky s mezinárodním akronymem SOB a je tedy zmíněna v seznamech herbářových sbírek (Index herbariorum).

Územní záběr: Táborsko (převažující) / ČR
Počet sbírkových předmětů / věcí movitých: 200 / 200
Kurátor: RNDr. Daniel Abazid

 

Entomologická

Podsbírku bezobratlých tvoří více než 40 000 exemplářů členovců (převážně zástupců hmyzu), řádově desítky kusů čítá kolekce měkkýšů. Nejstarší doklady jsou z 20. let 20. století, převážná část sbírky pochází z let 1940–1985. Významný podíl na tvorbě sbírky má Jan Máca, který v době svého působení v muzeu (1969–1985) realizoval řadu nákupů od regionálních badatelů (J. Balatý, V. Dvořák, J. Flíček, A. Z. Hnízdo, A. Jungmann, V. Karas, Z. Karas, J. Niedl a dalších) a současně vlastním sběrem doplňoval a rozšiřoval kolekce jednotlivých hmyzích řádů (zvláštní pozornost pak věnoval řádu dvoukřídlí – Diptera).

Územní záběr: Táborsko (převažující) / ČR / Evropa a svět (někteří brouci a motýli)
Počet sbírkových předmětů / věcí movitých: 6,2 tis. / 41,2 tis.
Kurátor: RNDr. Petr Zbytovský

 

Zoologická

Z podsbírky obratlovců tvoří největší část kolekce savců, především lebky a balky drobných savců, doplněné dermoplastickými preparáty. Početná je rovněž kolekce ptáků, u nichž převažují dermoplastické preparáty, doplněné souborem vajec a nepočetnými balky a lebkami. Významnou část tvoří dermoplastické preparáty ryb (v jiných muzejních sbírkách většinou nepříliš zastoupené), podsbírka však obsahuje také zástupce kruhoústých, obojživelníků a plazů. Nejstarší sbírkové předměty (několik dermoplastických preparátů ptáků) jsou z počátku 20. století. Většina dermoplastických preparátů pochází z let 1940– 1970, významný podíl na jejich tvorbě měl preparátor Josef Balatý (1893–1970). Po roce 1970 je sbírka obratlovců doplňována především balky a lebkami drobných savců, získanými z vlastních terénních sběrů. Značná část sbírky je veřejnosti prezentována ve stálé expozici Příroda Táborska v Rožmberském domě v Soběslavi.

Podstatná část sbírkového fondu savců je uvedena v publikacích stávajícího kurátora Petra Zbytovského (Savci Táborska (Mammalia) – Lynx, Praha, 2015; Drobní savci z Českomoravské vrchoviny ve sbírkách Husitského muzea v Táboře, 1. hmyzožravci a letouni – Acta rerum naturalium, Jihlava, 2008; Drobní savci z Českomoravské vrchoviny ve sbírkách Husitského muzea v Táboře, 2. hlodavci – Acta rerum naturalium, Jihlava, 2009).

Územní záběr: Táborsko (převažující) / ČR
Počet sbírkových předmětů / věcí movitých: 5,2 tis. / 5,5 tis.
Kurátor: RNDr. Petr Zbytovský